Hotel Amber Bay

Hotel nad jeziorem Necko w Augustowie...

Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELU LAGUNA W AUGUSTOWIE

§ 1

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Hotel może odmówić przedłużenie pobytu w przypadku niedokonania płatności za dotychczasowy pobyt.

4. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 14.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

5. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.

§ 3

1.Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju i podawane w restauracji w godzinach 8:00-11:00. Goście nie mogą wynosić jedzenia ze stołu śniadaniowego. Wszystkie produkty śniadaniowe wynoszone z Restauracji podlegają opłacie.

§ 4

1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości gość ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem.

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 5

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

e) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 6

1.Hotel zapewnia:

– warunki pełnego spokojnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– czystość i porządek,

-sprzątanie pokoju, (serwis sprzątający przy pobytach dłuższych niż 2 doby zmiana ręczników, wyrzucanie śmieci, słanie łóżka), (przy pobytach krótszych niż 2 doby na życzenie gościa), sprzątanie pokoju nie dotyczy obozów, dzieci mają obowiązek dbać o czystość. Ustalenia indywidualne: odkurzanie i zabieranie śmieci.

-bezpieczeństwo pobytu,

-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczenia usług.

2. Hotel obowiązany jest wymienić bieliznę pościelową co 3 dni i ręczniki co 2 dni lub każdorazowo na życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Sprzątanie dobywa się pod nieobecność gościa, chyba że gość zażyczy sobie inaczej. Nie dotyczy obozów i grup zorganizowanych.

§ 7

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

2. budzenie o oznaczonej godzinie,

3. przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,

4. przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 8

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 9

1.Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

2.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 10

1. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 11

1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

3. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do hotelu.

§ 12

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

 

§ 13

Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawiania szkody będą realizowane w następujący sposób:

– całkowite usunięcie szkody przez osobę, która dokonała zniszczenia,

-zapłatę całej ceny uszkodzonej rzeczy.

§ 14

W pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu, gość ponosi karę pieniężną w wysokości 200zł doba doliczana w hotelu recepcji.

 

§ 15

Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie ich załatwienia sprawy gość zostanie powiadomiony, nie później niż 30  dni.

 

§ 16

1.Hotel Świadczy usługi zgodnie z przynależnością do odpowiedniej kategorii i standardu.

2.Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na płatność w hotelu.

3.Gość po zameldowaniu akceptuje standard i warunki hotelowe, bez możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt gościa w hotelu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania płatności przy meldowaniu z góry, w przypadku gości będących w hotelu po raz pierwszy, mających adres zameldowania w miejscowości, w której znajduje się hotel oraz gości budzących wątpliwości.

5. Hotel ma prawo do pobrania opłaty za pobyt gościa w momencie zameldowania w przypadku pobytu przekraczającego 3 dni.

6. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek ten przekracza 1000 zł lub gdy pobyt gościa budzi wątpliwości.

7. Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard i warunki hotelowe.

8. Rezerwacji miejsca w hotelu można dokonać osobiście, telefonicznie, faxem lub mailowo. Dokonując rezerwacji gość każdorazowo może życzyć potwierdzenia.

9. Hotel zastrzega sobie prawo do zarządzania  bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej. (Bezzwrotna opłata rezerwacyjny dotyczy wszelkich poczynionych rezerwacji hotelowych w tym imprez okolicznościowych i wesel)

10. W przypadku anulowania rezerwacji na jeden dzień przed przyjazdem, po terminie przyjazdu lub nie pojawienie się gościa w hotelu, hotel obciąży gościa za pierwszą noc, bądź przy wcześniejszym wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej przepada ona w całości.

 

§ 17

1.Wszystkie należności za pobyt w hotelu pobiera recepcja, a następnie wystawia Fakturę

2. Hotel nie przyjmuje zwierząt.

3. Recepcja wydaje jeden klucz do pokoju, za jego zgubienie obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.

4. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

5. Zabrania się przestawiania mebli będących na wyposażeniu pokoju.

 § 18

1. Hotel nie zapewnia ratownika na basenie.

2. Gość akceptuje fakt iż w związku z częstą wymianą wody w jakuzzi istnieje możliwość iż woda nie będzie zawsze miała odpowiedniej temperatury.

3. Gość akceptuje możliwość występowania usterek na basenie.

4. Basen jest w cenie pokoju jako gratis gość nie może ubiegać się o zmniejszenie ceny pobytu hotelowego, w razie wystąpienia awarii w strefie basenowej.

 

HOTEL LAGUNA wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/hymotion/domains/laguna.augustow.pl/public_html/wp-content/themes/hotel/footer.php on line 2